ชื่อบทความ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
จีรพรรณ
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: