ชื่อบทความ
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน
ชื่อนักวิจัย
จีรพรรณ
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
10 มิ.ย. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: