ชื่อบทความ
ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมบทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้ารการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน ศึกษากรณีจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
จีรพรรณ
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมบทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้ารการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน ศึกษากรณีจังหวัดราชบุรี.pdf