avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม
  • Name: MissPuncharee Sornsrisom
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองผู้อำนวยการ / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: ภาษาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-8016805 / puncharee2525@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

ภาษาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาห้าไหไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตก ปุณย์จรีย์ สรสีสม 500,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีของไทยทรงดำ : กรณีศึกษาเสนฆ่าแม่เกือด บ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาห้าไหไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตก ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการใช้นโยบายการจัดหลักสูตรท้องถิ่น ภาษาท้องถื่นมอญในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปุณย์จรีย์ สรสีสม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการเล่น “มะกอน” ในรูปแบบการเลือกคู่ครองของชาติพันธุ์ไทยทรงดำ กรณีศึกษาประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแคนไทยทรงดำ บ้านเกาะแรต ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปุณย์จรีย์ สรสีสม ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาพัฒนาการและการคงอยู่ “ประเพณีจองโอะห์ต่าน” ของชาวมอญ วัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปุณย์จรีย์ สรสีสม ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาห้าไหไทยทรงดำในภูมิภาคตะวันตก ปุณย์จรีย์ สรสีสม โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง และโรงเรียนบ้านวังปลา เชิงสาธารณะ 30 มี.ค. 2559