ชื่อบทความ
แนวทางการใช้นโยบายการจัดหลักสูตรท้องถิ่น ภาษาท้องถื่นมอญในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ปุณย์จรีย์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadแนวทางการใช้นโยบายการจัดหลักสูตรท้องถิ่น ภาษาท้องถื่นมอญในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี.pdf