ชื่อบทความ
การศึกษาความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีของไทยทรงดำ : กรณีศึกษาเสนฆ่าแม่เกือด บ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ปุณย์จรีย์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadปุณย์จรีย์ สรสีสม.pdf