avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี
  • Name: Mr.Narongsak Sukkaewmanee
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: ศิลปศึกษา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-7366256 / Maskcy28@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

งานทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ งานทางด้านการสำรวจพืชพรรณไม้ในประเทศไทย การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านภาพวาดทางวิทยาศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ภาพวาดพฤกษศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย (MUSACEAE) ในประเทศไทย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี 400,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
หนังสือภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชวงศ์กล้วยป่า(Musaceae) ในประเทศไทย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี 500,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
หนังสือวาดภาพพฤกษศาสตร์ กล้วยป่าในประเทศไทยในมิติทางศิลปะ : เครื่องมือการเรียนรู้การวาดภาพและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาทักษะฝีมือการวาดภาพของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้กระบวนการวาดภาพ ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Botanical Illustration of Thai Banana (Musaceae) Species Based on Morphological Data ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 16th Flora of Thailand conference ณ Royal Botanic Gardens วันที่ 7-12 กันยายน 2557 7 ก.ย. 2557 วารสารระดับนานาชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa namensis Swangpol & Traiperm ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china การประชุมระดับนานาชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa acuminate Calla ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china การประชุมระดับนานาชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa namensis Swangpol & Traiperm ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china 23-29 กรกฎาคม 2560 วารสารระดับนานาชาติ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa acuminate Calla ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china 23-29 กรกฎาคม 2560 วารสารระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ภาพวาดพฤกษศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร พันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย (MUSACEAE) ในประเทศไทย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เชิงสาธารณะ 3 มี.ค. 2559