ชื่อบทความ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa namensis Swangpol & Traiperm
ชื่อนักวิจัย
ณรงค์ศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
23-29 กรกฎาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: