ชื่อบทความ
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ชื่อ Musa acuminate Calla
ชื่อนักวิจัย
ณรงค์ศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
The Exhibition of Botanical Art at the 19th International Botanecal Congress at china
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: