ชื่อบทความ
Botanical Illustration of Thai Banana (Musaceae) Species Based on Morphological Data
ชื่อนักวิจัย
ณรงค์ศักดิ์
ชื่อเวที / วารสาร
ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 16th Flora of Thailand conference ณ Royal Botanic Gardens วันที่ 7-12 กันยายน 2557
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
7 ก.ย. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: