• ชื่อ-สกุล: กมลนิตย์ ขัดเพ็ชร
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: ไม่ระบุ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ปัจจัยซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของชุมชนหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สานนท์ เลาหบุตร กมลนิตย์ ขัดเพ็ชร ปัญจพาณ์ สุดตัง นูรซาฟีกะห์ ยูโช๊ะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ธ.ค. 2563