avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวอัชฌา สมนึก
  • Name: Miss .Atcha Somnuk
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 084-9480560 / atcha.as@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพร เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก 50,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาการต้านฤทธิ์อนุมูลอิสระของรากหม่อน โสรายา ไทยวานิช อัญทิวา อุ่นไธสง อัชฌา สมนึก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การศึกษาความหลากหลายและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อัชฌา สมนึก กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เชิงสาธารณะ 18 ส.ค. 2560