avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายปริญญ์ พันธ์งาม
  • Name: Mr.Prin Phunngam
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: พันธุศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-0909065 / touhooyeemosaicvirus@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

Molecular Biology
Molecular Population Genetics
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย ปริญญ์ พันธ์งาม 200,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
The Variation of Indigenous Upland Rice Landraces in Ratchaburi, Thailand Based on Seed Morphology and DNA Sequencing ปริญญ์ พันธ์งาม 2016 Jejn Island Conference 23 – 25 rAK4k8, 2559 Republic of Korea 23 ม.ค. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
การศึกษาสมบัติทางเคมีของดินพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดในอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นันทิยา แซ่เตียว ปริญญ์ พันธ์งาม พุทธพร พุ่มโรจน์ นิชนันท์ ชูเกิด วัชระ นิลเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
The Genetic Variation of the Indigenous Rice Landraces in Western Thailand Based on the Partial CatA Gene ปริญญ์ พันธ์งาม International Scientific Conference on Engineering and Applied Sciences 27-29 June 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่พันธ์ุพื้นเมืองในภาคตะวันตกของประเทศไทย ปริญญ์ พันธ์งาม เกษตรอำเภอวัดเพลง เชิงสาธารณะ 25 ต.ค. 2559