ชื่อบทความ
The Variation of Indigenous Upland Rice Landraces in Ratchaburi, Thailand Based on Seed Morphology and DNA Sequencing
ชื่อนักวิจัย
ปริญญ์
ชื่อเวที / วารสาร
2016 Jejn Island Conference 23 – 25 rAK4k8, 2559 Republic of Korea
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
23 ม.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: