avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางปรียาพร ทองผุด
  • Name: Mrs.Preeyaporn Thongpud
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: ศิลปศึกษา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-4949862 / pp_budsaba@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การวิจัยทางศิลปะประยุกต์
การวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม
การวิจัยทางการสอนศิลปศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นครื่องปั้นดินเผา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
ชุดโครงการการจัดประสบการณ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยบนฐานวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 119,020.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
รูปแบบการพัฒนาประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ศิลปะท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยบนฐานวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 507,474.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 387,630.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การมีส่วนร่วมของประชารัฐกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าและศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 278,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคู่มือลายผ้าทอและผ้าปักบนฐาน อัตลักษณ์วิถีมอญเพื่อส่งเสริมคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนดอนกระเบื้อง ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด 53,900.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
กระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการปลูกสับปะรดแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศิลปศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย และโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) เชิงสาธารณะ 30 ม.ค. 2559
การมีส่วนร่วมของประชารัฐกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าและศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี ปรียาพร ทองผุด ชมรมผู้สูงอายุคงคา บ้านไร่ วัดไทร สามัคคี เชิงนโยบาย 13 ก.ย. 2562