• ชื่อ-สกุล: นางเกศินี โสขุมา
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพด้านผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เกศินี โสขุมา การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 16 ธันวาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพิจารณาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เกศินี โสขุมา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร 24 พฤศจิกายน 2560 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น เกศินี โสขุมา วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี