ชื่อบทความ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพด้านผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
เกศินี
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
16 ธันวาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพฯ.pdf