ชื่อบทความ
การพิจารณาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
ชื่อนักวิจัย
เกศินี
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
24 พฤศจิกายน 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพิจารณาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2.pdf