avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายทรงเกียรติ อิงคามระธร
  • Name: Mr.Mr.Songkiat Inghamarathon
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองผู้อำนวยการ / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: วิจัยและประเมินผลการศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-3198967 / songingha@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การวัดและประเมินผลการศึกษา
มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผล การทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ทรงเกียรติ อิงคามระธร 300,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 70,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณภาพบัณฑิตและการพัฒนาสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 90,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูัมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาสุนทรียภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 70,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 247,761.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
ผลการบริหารและคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 70,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
ผลการบริหารและคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 70,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2559 ทรงเกียรติ อิงคามระธร 24,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตและการบริหารงานด้านอัตลักษณ์ และสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทรงเกียรติ อิงคามระธร 70,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี ทรงเกียรติ อิงคามระธร 150,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 ทรงเกียรติ อิงคามระธร 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 21 ม.ค. 2563
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์และการดำเนินการด้านสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัย ทรงเกียรติ อิงคามระธร สุจิตตรา จันทร์ลอย 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 21 ม.ค. 2563
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 ทรงเกียรติ อิงคามระธร สุธิดา ปรีชานนท์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 21 ม.ค. 2563
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทรงเกียรติ อิงคามระธร 692,500.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 ทรงเกียรติ อิงคามระธร 60,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์และการดำเนินการด้านสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัย ทรงเกียรติ อิงคามระธร 30,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 ทรงเกียรติ อิงคามระธร 25,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
รูปแบบศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปก.) จังหวัดราชบุรี ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 3 14 ส.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงเกียรติ อิงคามระธร ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การถอดบทเรียนและการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของ Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการปลูกสับปะรดในจังหวัดราชบุรี ทรงเกียรติ อิงคามระธร อาณัติ หน่อทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความหลากหลายในการใช้ภาษา ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยความต่างของการใช้ภาษาในสังคม ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาแผนและสื่อการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในระดับปฐมวัย ของจังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร วิจิตรา เงินบาท อุทัยวรรณ ดอกพรม ทรงเกียรติ อิงคามระธร โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ เชิงสาธารณะ 22 ก.ค. 2563