ชื่อบทความ
รูปแบบศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปก.) จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ทรงเกียรติ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 3
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
14 ส.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: