ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย
ทรงเกียรติ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการทดสอบ ONETของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf