• ชื่อ-สกุล: ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์
  • Name: Mr.Tanawat Jarupatsiripong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขา/สถาบัน: ภาษาศาสตร์ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การผสมผสานแนวปฏิบัติ 11 ประการ เพื่อรูปแบบการดำเนินชีวิตแห่งสุขภาพและการชะลอชรา ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ 468,100.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การผสมผสานแนวปฏิบัติ 11 ประการเพื่อรูปแบบการดำเนินชีวิตแห่งสุขภาพและอานุรวัฒน์ ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ ห้องสมุด โรงพยาบาลราชบุรี เชิงสาธารณะ 28 ม.ค. 2562
การใช้หุ่นมือในการพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เชิงสาธารณะ 11 ธ.ค. 2562