avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวปรียาพร บุษบา
  • Name: Ms.Preeyaporn Budsaba
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ศิลปศึกษา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 0874949862 / pp_budsaba@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

- การวิจัยทางศิลปะประยุกต์
- การวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม
- การวิจัยทางการสอนศิลปศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ผลการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมการสอนศิลปศึกษาบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปรียาพร บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการระบายสีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสีน้ำ ปรียาพร บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการวาดเส้นเหมือนจริงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะวาดภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรียาพร บุษบา การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี