ชื่อบทความ
ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการวาดเส้นเหมือนจริงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะวาดภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อนักวิจัย
ปรียาพร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการวาดเส้นเหมือนจริงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะวาดภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.pdf