avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางอินธิรา เกื้อเสนาะ
  • Name: Mrs.Intira Kuea-sanoh
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: วิชาภาษาอังกฤษ / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-1688466 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

ภาษาอังกฤษ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสัมฤทธิ์กั บการสอนแบบปกติ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ภาษา: เครื่องมือสื่อสารในสังคม ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
สมองกับการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์ ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อินธิรา เกื้อเสนาะ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์กับ การสอนแบบปกติ อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนธรรมศาสตร์จุฬา 2 เชิงนโยบาย 21 มี.ค. 2559
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนบ้านหนองขนาก อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนบ้านหนองขนาก เชิงนโยบาย 22 มี.ค. 2561
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนบ้านวังปลา เชิงนโยบาย 24 มิ.ย. 2564
การพัฒนาหลักสูตฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนบ้านล่าพระ เชิงนโยบาย 30 พ.ย. 2563
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงสร้างเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อินธิรา เกื้อเสนาะ โรงเรียนบ้านมะขามเอน เชิงนโยบาย 8 ก.พ. 2564