avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.โสรายา ไทยวานิช
  • Name: Dr.Soraya Thaivanich
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: ชีวเวชศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 085-3526652 / Soraya_thaivanich@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ความหลากหลายของรากหม่อนต่อสารองค์ประกอบทางเคมีในเขตท้องที่จังหวัดราชบุรี โสรายา ไทยวานิช 150,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาการต้านฤทธิ์อนุมูลอิสระของรากหม่อน โสรายา ไทยวานิช อัญทิวา อุ่นไธสง อัชฌา สมนึก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
Extraction and Phytochemical screening of the root of mulberry in local area of Ratchaburi โสรายา ไทยวานิช การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 22-24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี