ชื่อบทความ
Extraction and Phytochemical screening of the root of mulberry in local area of Ratchaburi
ชื่อนักวิจัย
โสรายา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
22-24 พ.ย. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadหลักฐานตีพิมพ์เผยแพร่.pdf