• ชื่อ-สกุล: นางสาวกษริน วงศ์กิตติชวลิต
  • Name: Miss Kasarin Wongkittichawalit
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
กวีนิพนธ์รูปแบบใหม่ของนิ้วกลม : ประดิษฐการทางวรรณกรรมในยุคเครือข่ายสังคม กษริน วงศ์กิตติชวลิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์อิทธิพลของนวนิยายเรื่อง “The Lord of the Ring” และ The Da Vinci Code” ที่ส่งผลต่อนวนิยายเรื่อง “กาหลมหรทึก” กษริน วงศ์กิตติชวลิต ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์การผสมผสานนิยายรักวัยรุ่นกับนิยายจีนกำลังภายใน และนิยายเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เรื่องเวยเวย...ยิ้มนิดพิชิตใจ กษริน วงศ์กิตติชวลิต ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี