ชื่อบทความ
กวีนิพนธ์รูปแบบใหม่ของนิ้วกลม : ประดิษฐการทางวรรณกรรมในยุคเครือข่ายสังคม
ชื่อนักวิจัย
กษริน
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadกวีนิพนธ์รูปแบบใหม่ของนิ้วกลม ประดิษฐการทางวรรณกรรมในยุคเครือข่ายสังคม.pdf