• ชื่อ-สกุล: นางสาวไตรตรึงษ์ พลอยม่วง
  • Name: MissTraitrung Ploymong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.ฝ)
  • สาขา/สถาบัน: วัฒนธรรม (ดนตรี) / มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-0140941 / traitrung1@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

วัฒนธรรม (ดนตรี)
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การจัดการความรู้ในการถ่ายทอดดนตรีไทย จังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ดนตรีมอญโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของจังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง 145,480.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
บริบทการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเพลงรำโทนบ้านตลาดควาย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
วัฒนธรรมดนตรีและเพลง กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ในจังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง 35,500.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
บทบาทการเกิดและการเปลี่ยนแปลง เพลงเรือลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การจัดการความรู้ในการถ่ายทอดดนตรีไทยจังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการถ่ายทอดดนตรีมอญในจังหวัดราชบุรี ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี