ชื่อบทความ
บทบาทการเกิดและการเปลี่ยนแปลง เพลงเรือลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
ชื่อนักวิจัย
ไตรตรึงษ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadไตรตรึงษ์ พล่อยม่วง.pdf