• ชื่อ-สกุล: นางทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: ไม่ระบุ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
Journalism as Potential Approach for Climate Change ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ International Journal of Culture and History Vol.3 No.7 December 2017 วารสารระดับนานาชาติ
Community Communication in Eco-Town Development ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ GSRD International Conference Fukuoka, Japan 8-9 December 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
Community Communication in Eco-Town Development ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ Proceedings of GSRD International Conference, Fukuoka Japan 8th – 9th December, 2018 การประชุมระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี