avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายวิจารณ์ สงกรานต์
  • Name: MrVijan Songkran
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: ผู้อำนวยการ / ข้าราชการบำนาญ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-70599080 /

ความชำนาญในการวิจัย:

คอมพิวเตอร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
เลิร์นนิงออปเจ็ต เรื่องการเขียนโปรกรรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 วิจารณ์ สงกรานต์ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
เลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 วิจารณ์ สงกรานต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิงนโยบาย 16 ส.ค. 2559