avatar
 • ชื่อ-สกุล: นายสันติ รักษาวงศ์
 • Name: Mr. Santi Raksawong
 • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
 • ระดับการศึกษา: ประวัติการศึกษา
  ปร.ด สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วท.ม. สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วท.บ. สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สาขา/สถาบัน: ฟิสิกส์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-6580142 / max_sci31@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

1. ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและธรณีฟิสิกส์
2. การตรวจวัดกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมแลการประยุกต์ใช้
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การกำจัดความกระด้างจากน้ำบาดาลด้วยวิธีการอิเล็กโตรโคแอคกูเลชัน: กรณีศึกษาน้ำบาดาลในจังหวัดราชบุรี สันติ รักษาวงศ์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562 สันติ รักษาวงศ์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2562 สันติ รักษาวงศ์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง ปีการศึกษา 2562 สันติ รักษาวงศ์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาเบื้องต้นของการกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยใช้วิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าโดยใช้แผ่นอลุมิเนียมเป็นขั้วไฟฟ้า สันติ รักษาวงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
Measurement of radon concentrations and effective dose assessment in groundwater from Kamphaeng-Saen district, NakhonPathom province and Ban-Pong district, Ratchaburi province สันติ รักษาวงศ์ Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society. Journal of Physics: Conference Series 1380(2019) 24 December 2019 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาลด้วยวิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า สันติ รักษาวงศ์ บริษัทไอเอสโอ จีเนียส จำกัด การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 5 ต.ค. 2562
การจัดการน้ำในแปลงปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร สันติ รักษาวงศ์ เกษตรอำเภอบ้านคา เชิงสาธารณะ 15 เม.ย. 2563
การกำจัดความกระด้างในน้ำบาดาลด้วยวิธีการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า สันติ รักษาวงศ์ บริษัทไอเอสโอ จีเนียส จำกัด การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 5 ต.ค. 2562
การจัดการน้ำในแปลงปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร สันติ รักษาวงศ์ เกษตรอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 20 มี.ค. 2563