ชื่อบทความ
Measurement of radon concentrations and effective dose assessment in groundwater from Kamphaeng-Saen district, NakhonPathom province and Ban-Pong district, Ratchaburi province
ชื่อนักวิจัย
สันติ
ชื่อเวที / วารสาร
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society. Journal of Physics: Conference Series 1380(2019)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
24 December 2019
ปี ที่เผยแพร่
2562
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: