avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: อธิการบดี / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 323,200.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 323,200.00 คุรุสภา อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะมวยไทยสำหรับข้าราชการตำรวจ ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การประเมินโครงการปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร 24 พฤศจิกายน 2560 การประชุมระดับชาติ
การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ ศ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วินัย ชุ่มชื่น ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี