ชื่อบทความ
การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ ศ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วินัย ชัยฤทธิ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการประเมินหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ ศ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.pdf