avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น
  • Name: Miss Kornkanok Tangjitman
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 0-3226-1790 ต่อ 2101 / k.tangjitman@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethnobotany) อนุกรมวิธานพืช (Plant taxonomy)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture)
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านห้วยน้ำหนักและหมู่บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น 330,000.00 สกอ. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
Characterizations of Cartoon Materials Prepared from Biomass Charcoals กรกนก ตั้งจิตมั่น The 10th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium Shibaura Institute Of Technology 22nd-24th February 2016 22 ก.พ. 2559 การประชุมระดับนานาชาติ
ผลของความเข้มข้น NAA (Aaphthalene Acetic Acid) ร่วมกับ IBA (Indolebutyric Acid) ในการชักนำให้เกิดรากของปลายยอดอ่อนกล้วยไม้ว่านหางช้าง (Grammatophyllum Specinocum BL.) ในสภาพปลอดเชื้อ กรกนก ตั้งจิตมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์โดยชาวกะเหรี่ยง ณ หมู่บ้านห้วยน้ำหนักและหมู่บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากตลาดในจังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านห้วยน้ำหนัก ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น วารสารพฤกษศาสตร์ไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 วารสารระดับชาติ
ผลของฮอร์โมน Benzylaminopurine (BA) ต่อการเกิดยอดของต้นจันทน์ผา กรกนก ตั้งจิตมั่น ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านห้วยน้ำหนัก และ หมู่บ้านหนองตาตั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กรกนก ตั้งจิตมั่น โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เชิงสาธารณะ 19 ก.ย. 2560
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอน กรกนก ตั้งจิตมั่น โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 24 พ.ย. 2562
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอน กรกนก ตั้งจิตมั่น โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เชิงสาธารณะ 24 พ.ย. 2562