ชื่อบทความ
ผลของฮอร์โมน Benzylaminopurine (BA) ต่อการเกิดยอดของต้นจันทน์ผา
ชื่อนักวิจัย
กรกนก
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download5. ผลของ Benzylaminopurine (BA)ต่อการเกิดยอดของคัพภะจันทร์ผา (ดร.กรกนก).pdf