avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
  • Name: Dr.Tongtang Tonglim
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: คณบดี / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: การจัดการเทคโนโลยี
  • สาขา/สถาบัน: การจัดการเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-8808118 / tonglim@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

อุตสาหกรรมการศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมระบบทำความเย็นภายใต้เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ทองแท่ง ทองลิ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การวิเคราะห์นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยใช้พลวัตระบบ ทองแท่ง ทองลิ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การบำรุงรักษาบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ กรณีศึกษาโรงงานอาหารทำแห้งแบบพ่นฝอย ทองแท่ง ทองลิ่ม การประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 การประชุมระดับชาติ
Particle Swarm Optimization for Integrated Production-Distribution Scheduling Problem ทองแท่ง ทองลิ่ม 2017 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics ICCA 12, 2017 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น การประชุมระดับนานาชาติ
การบริหารจัดการพลังงานและของเสียสำหรับธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี ทองแท่ง ทองลิ่ม จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การสร้างเครื่องย่อยใบไม้สำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในไร่พสุธารา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทองแท่ง ทองลิ่ม จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย พลอยไพลิน น้อยบาท ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี