ชื่อบทความ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมระบบทำความเย็นภายใต้เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ชื่อนักวิจัย
ทองแท่ง
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมระบบทำความเย็นภายใต้เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง.pdf