ชื่อบทความ
การบำรุงรักษาบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ กรณีศึกษาโรงงานอาหารทำแห้งแบบพ่นฝอย
ชื่อนักวิจัย
ทองแท่ง
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: