ชื่อบทความ
การสร้างเครื่องย่อยใบไม้สำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในไร่พสุธารา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ทองแท่ง จินตศักดิ์ พลอยไพลิน
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: