ชื่อบทความ
Particle Swarm Optimization for Integrated Production-Distribution Scheduling Problem
ชื่อนักวิจัย
ทองแท่ง
ชื่อเวที / วารสาร
2017 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics ICCA 12, 2017 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: