avatar
  • ชื่อ-สกุล: ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
  • Name: Ass. Prof. Ataphon Usayapan
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองอธิการบดี / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: เศรษฐศาสตร์ (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: เศรษฐศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-5465374 / atat94@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

เศรษฐศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การส่งเสริมการมีงานทำเพื่อมีรายได้ของผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ 482,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ตามรอยเท้าพ่อ : ถอดบทเรียนประสบการณ์ เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560 วารสารระดับชาติ
ต้นทุนการปลูกสบปะรดในจังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ เชิดชัย ธุระแพง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ตามรอยเท้าพ่อ ถอดบทเรียนประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การส่งเสริมการมีงานทำเพื่อมีรายได้ของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อรรถพล อุสายพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เชิงสาธารณะ 5 ต.ค. 2561