ชื่อบทความ
ตามรอยเท้าพ่อ ถอดบทเรียนประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อรรถพล
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadตามรอยเท้าพ่อ ถอดบทเรียนประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี.pdf