avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
  • Name: Dr.Kanokwan Sanmuang
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: พัฒนาการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการและท่องเที่ยว) / มหาวิทยาลัยแม้โจ้
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-6363625 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การจัดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดราชบุรี กรณีศึกษา หมู่บ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กนกวรรณ แสนเมือง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
รูปแบบการยกระดับสมรรถนะผู้สูงอายุสู่การมีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี กนกวรรณ แสนเมือง 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กนกวรรณ แสนเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับสับปะรด อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง กนกวรรณ แสนเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี