avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวรักตวรรณ ศิริถาพร
  • Name: MissRaktawan Sirithaporn
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การศึกษาปฐมวัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-2227657 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

การศึกษาปฐมวัย
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร 168,100.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร 331,800.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2559 1-2 สิงหาคม 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร Academic Journal Uttaradit Rajabhat University ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ สิงหาคม – พฤศจิกายน 2016 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร องค์การบริหาร ส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 17 มิ.ย. 2559
การพัฒนาแผนและสื่อการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในระดับปฐมวัย ของจังหวัดราชบุรี รักตวรรณ ศิริถาพร วิจิตรา เงินบาท อุทัยวรรณ ดอกพรม ทรงเกียรติ อิงคามระธร โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ เชิงสาธารณะ 22 ก.ค. 2563