ชื่อบทความ
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รักตวรรณ
ชื่อเวที / วารสาร
Academic Journal Uttaradit Rajabhat University ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
สิงหาคม – พฤศจิกายน 2016
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: