ชื่อบทความ
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รักตวรรณ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: